Algemene Voorwaarden Zakelijk

Algemene Verkoopvoorwaarden Zakelijk / https://qualitylamps.eu/


van:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plus Power Group B.V., tevens handelend onder de handelsnaam "QualityLamps.eu", hierna verder te noemen Gebruiker, gevestigd te Soest, kantoorhoudende te (3763 LS) Soest aan de Zuidergracht 21-20.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 Levering
Artikel 5 Keuring, controle en klachten
Artikel 6 Prijzen
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en opschortingrecht
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Garantie
Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 12 Ontbinding
Artikel 13 Risico-overgang
Artikel 14 Intellectueel eigendom
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 16 Slotbepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: Plus Power Group B.V. en/of één van bovenvermelde handelsnamen, die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 2. Klant: iedere afnemer/wederpartij, niet zijnde een consument, waarmee door gebruiker onderhandelingen worden gevoerd, dan wel overeenkomsten worden gesloten.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer/wederpartij, niet zijnde consument, en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer/wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen gebruiker en afnemer/wederpartij. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer/wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van gebruiker zijn steeds geheel vrijblijvend en gelden als één geheel. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of (tijdelijk) niet leverbaar is. In alle andere gevallen verliest een aanbieding of offerte zijn geldigheid indien een klant niet binnen 10 dagen schriftelijk akkoord is gegaan met de uitgebrachte aanbieding of offerte.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maten, hoeveelheden, gewichten, prijslijsten, drukwerken, brochures, mailings, brieven, faxen, e-mails, websites, advertenties, reclames, door gebruiker verstrekt evenals alle andere vanwege gebruiker verstrekte algemene informatie, geven een algemene voorstelling van hetgeen wordt aangeboden, maar zijn niet bindend.
 3. Gebruiker kan onverwijld na de aanvaarding hiervan de aanbieding herroepen ook al bevat onze aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Herroeping geldt in ieder geval als onverwijld, wanneer deze binnen 2 werkdagen na de aanvaarding geschiedt.
 4. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de afnemer/wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een overeenkomst op afstand geldt in ieder geval als te zijn tot stand gekomen indien door gebruiker met de uitvoering van een opdracht is begonnen, maar niet eerder dan na ontvangst van een elektronische opdrachtbevestiging door afnemer/wederpartij (niet zijnde consument).
 6. Een telefonische of mondelinge aanbieding of offerte geldt pas als te zijn overeengekomen nadat gebruiker deze aanbieding of offerte schriftelijk, e-mail daaronder begrepen, heeft bevestigd aan de klant.
 7. De omvang van onze verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 - Levering

 1. Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Gebruiker komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de klant kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
 2. Naar keuze van de gebruiker wordt voor alle leveringen gebruik gemaakt van de diensten van een betrouwbare (internationale) vervoerder. Tenzij met klant schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn gebruiker. Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op klant.
 3. Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.
 4. In geval de klant de zaken niet of niet tijdig afneemt zal gebruiker deze voor rekening en risico van de klant opslaan en kan door gebruiker betaling verlangd worden alsof de levering heeft plaatsgevonden. Vervolgens is de klant gedurende maximaal 25 dagen in de gelegenheid om de zaken alsnog af te nemen tegen vooruitbetaling van alle kosten, die uit het niet tijdig afnemen voortvloeien. Laatstgenoemde kosten zijn ook verschuldigd indien in het geheel niet meer wordt afgenomen door de klant.

Artikel 5 - Keuring, controle en klachten

 1. De klant zal bij levering en aankomst van de zaken deze zaken keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan direct, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst, hiervan schriftelijk melding aan gebruiker zal maken onder opgaaf van redenen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. leveren geen grond op voor reclames.
 2. De klant kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak of dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, die niet langer is dan 2 werkdagen, nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij gebruiker ter zake hiervan schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.
 3. De klant zal gebruiker te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de klant geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker.
 5. Bij gebreke is klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 6. De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven onder 5.2. vermelde termijnen en op de hierboven onder 5.2. vermelde wijze heeft geprotesteerd en/of hij gebruiker niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.
 7. Retournering van het door gebruiker geleverde kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6 - Prijzen

 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen dan wel duidelijk anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro’s exclusief BTW en transactiekosten.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door gebruiker te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen. Gebruiker is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de klant door te belasten.

Artikel 7 - Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van gebruiker vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 4. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en is gebruiker, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, vermeerderd met € 25,- aanmaningskosten, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 340,00. De in de boeken van gebruiker voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.
 5. Indien gebruiker daartoe aanleiding ziet, kan gebruiker nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
 6. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties de eerste drie orders geleverd na vooruitbetaling. Zolang gebruiker geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours of middels vooruitbetaling geleverd.
 7. Ingeval de klant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de klant niet meer te verwachten is, is elke vordering van gebruiker op de klant terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft gebruiker dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van gebruiker op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en opschortingrecht

 1. Gebruiker behoudt eigendom voor de alle door gebruiker aan de klant geleverde of te leveren zaken zolang de klant onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant het verschuldigde ter zake van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van gebruiker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
 2. Zolang de klant bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan is hij niet gerechtigd op de door gebruiker geleverde of te leveren zaken pandrecht of een bezitloos pandrecht of enig ander recht te vestigen en verbindt de klant zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een (pand)recht bevoegd is, bij gebreke waarvan de klant zich aan verduistering schuldig zal maken. Verder verbindt de klant zich in het bijzonder om de zaken afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan gebruiker op te slaan en opgeslagen te houden, terwijl de klant totdat gebruiker volledig betaald is, o.m. niet gerechtigd is om zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming de zaken te vervreemden, behoudens op de voor zijn bedrijfsvoering normale zakelijke wijze, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen dan wel anderszins te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer/wederpartij verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Gebruiker heeft de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichting ter afgifte van de zaken, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen documenten, op te schorten totdat de klant alle vorderingen van gebruiker heeft betaald.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder omstandigheden als in het vorige lid bedoeld worden onder andere verstaan:
  terreur-aanslagen, oorlogen, handelsembargo’s, natuurrampen, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken of halffabricaten, brand en vergelijkbare omstandigheden bij gebruiker dan wel onze toeleveranciers, ongeacht of die te voorzien waren bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Indien gebruiker door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals hiervoor vermeld, niet of niet tijdig in staat is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft gebruiker het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 4. De klant/wederpartij is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst alvorens de overmacht 3 maanden heeft geduurd. Noch tijdens deze 3 maanden, noch bij ontbinding na het verstrijken van 3 maanden heeft de klant recht op schadevergoeding.
 5. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 - Garantie

 1. Gebruiker garandeert gedurende de voor elk afzonderlijk product weergegeven garantieperiode(n) dat het geleverde voldoet aan de overeenkomst en aan de in het normale handelsverkeer aan zaken te stellen eisen.
 2. De garantieverplichtingen van gebruiker geven de klant geen ander recht dan tot vervanging of herstel van het geleverde. Herstel onder de garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn.
 3. Gebruiker is van zijn garantieverplichtingen ontheven, indien er andere dan door gebruiker voorgeschreven zaken worden gebruikt en derden aan het geleverde werkzaamheden hebben verricht en/of indien het gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, normale slijtage of gebruik van het geleverde in afwijking van de door gebruiker verstrekte voorschriften.
 4. De garantie geldt slechts indien de klant aan alle verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan.
 5. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door gebruiker in rekening worden gebracht.
 6. Ingeval van reparatie of vervanging van defecte goederen onder garantie, is de klant verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door gebruiker nader op te geven adres.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid van gebruiker is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 10 omschreven garantieverplichting. Gebruiker sluit uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolg of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door grove schuld van gebruiker en/of onze werknemers.
 2. Indien en voor zover er op gebruiker enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende overeenkomst gefactureerde bedrag en de hoofdsom exclusief BTW of, indien dat hoger is tot het bedrag dat gebruiker ter zake van de schade van derden of assuradeuren ontvangt met een maximum van € 5.000,= per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
 3. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de klant, een en ander in de ruimste zin van het woord, is gebruiker niet aansprakelijk.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade indien de klant zelf of middels een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door gebruiker geleverde en/of indien de klant deze zaken voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 dienen schadevergoedingen als bedoeld in dit artikel binnen één jaar na het ontstaan daarvan bij gebruiker schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
 6. De afnemer/wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens schade, direct of indirect verband houdende met het geleverde.

Artikel 12 - Ontbinding

 1. Onverlet het overige in deze voorwaarden bepaalde, kan gebruiker de overeenkomst eenzijdig ontbinden in het geval de klant zijn bedrijfsuitoefening staakt, in liquidatie treedt, surseance van betaling aanvraagt, toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in art. 284 e.v. Fw jegens hem verzoekt, in staat van faillissement wordt verklaard, de zeggenschap in de onderneming wijzigt en/of de onderneming getroffen wordt door een beslag dat niet binnen 30 werkdagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
 2. In het geval zoals vermeldt in 12.1. is gebruiker gerechtigd aan de klant de door gebruiker geleden schade ten gevolge van de ontbinding in rekening te brengen.

Artikel 13 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

 1. De klant vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, direct of indirect verband houdende met door gebruiker geleverde zaken volgens door de klant verstrekte ontwerpen, tekeningen, gegevens of andere aanwijzingen, waardoor intellectuele eigendomsrechten van deze derden zouden worden geschonden.
 2. Gebruiker behoudt zich het recht voor de leveringen onmiddellijk te staken indien de in het vorige lid bedoelde derden tegen die levering bezwaar maken.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, Stb. 780 en Stb. 781) en van het Weens Koopverdrag (Convention of the international Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 3. Alle geschillen, voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Het in 15.3. bepaalde laat onverlet het recht van gebruiker om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
 5. Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de ‘I.C.C. Incoterms’, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

Artikel 16 - Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-en Flevoland te Almere.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.
 3. Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert.
 4. Gebruiker kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 6. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene verkoopvoorwaarden 2017".